01/12/2015

Missie – Visie – Waarden

MISSIE

De politiezone Midow, onderdeel van de geïntegreerde politie, staat voor een kwalitatieve en continue gemeenschapsgerichte politiezorg met verantwoording aan onze opdrachtgevers en dit tot optimale tevredenheid van onze bevolking.

VISIE

Wij, medewerkers van onze politiezone Midow, engageren ons om in de uitvoering van:

De functie wijkwerking,

 • een door iedereen gekend eerste aanspreekpunt te zijn en dit zowel voor de burger, de overheden, onze partners en collega’s van het korps.
 • op een professionele en kwalitatieve wijze problemen te detecteren, aan te pakken en bij voorkeur op te lossen.
  Daartoe zijn we bereid om ons voortdurend te volmaken en ons flexibel en loyaal op te stellen.

De functie onthaal,

 ook telefonisch, steeds op een professionele en discrete wijze zo snel mogelijk en efficiënt gevolg te geven aan de noden.

De functie interventie,

te ijveren voor een snelle, kwaliteitsvolle, onpartijdige behandeling van de oproepen tot interventie, met naleving van de nodige discretie en tact.  Daarenboven zorgen we voor een nadrukkelijke aanwezigheid in het straatbeeld.

De functie politionele slachtofferbejegening,

gesteund door de sociale dienst dewelke een brug creëert met de administratieve gerechtelijke overheden en tevens een permanente ondersteuning biedt, te streven naar een humane en discrete tussenkomst, met voldoende inlevingsvermogen.

De functie lokale opsporing,

te streven naar een kwaliteitsvol resultaat, dit met zin voor organisatie en door een discrete en professionele aanpak.  Onze pro-actieve en reactieve aanpak is een pijler in deze functionaliteit, gesteund door een optimale informatie-uitwisseling tussen de verschillende componenten en dit met inachtneming van de beperkingen voortvloeiend uit het beroepsgeheim.

De functie handhaving van de openbare orde,

met respect voor de grondwettelijke rechten en vrijheden en in nauw overleg met de bestuurlijke overheden, organisatoren en andere hulpdiensten

 • te waken over het vlot verloop van de evenementen,
 • de overlast te beperken dewelke aanleiding kan geven tot een ongenoegen in de maatschappij.

De functie verkeer,

wezenlijk bij te dragen tot een veiliger en vlotter verkeer, in het bijzonder georiënteerd naar de zwakke weggebruiker en in functie van het federaal en zonaal verkeersbeleid.

WAARDEN

Deze waarden zijn een richtsnoer voor ons denken en handelen:

 • Menselijke benadering
 • Integriteit
 • Discretie
 • Open en oplossingsgericht
 • Wederzijds respect